نمایندگی هاست دانلود

 • Rhdl-1

  120,000 ریال ماهانه

  1,320,000 ریال سالانه
  ناموجود
  • مقدار فضا :10 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :10
  • ftp مجاز :نامحدود
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
  • امکان ایجاد دیتابیس :بله
  • آموزش اتصال ساب دامنه به هاست دانلود
 • Rhdl-2

  150,000 ریال ماهانه

  1,650,000 ریال سالانه
  ناموجود
  • مقدار فضا :15 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :15
  • ftp مجاز :نامحدود
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
  • امکان ایجاد دیتابیس :بله
  • آموزش اتصال ساب دامنه به هاست دانلود
 • Rhdl-3

  200,000 ریال ماهانه

  2,200,000 ریال سالانه
  ناموجود
  • مقدار فضا :20 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :25
  • ftp مجاز :نامحدود
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
  • امکان ایجاد دیتابیس :بله
  • آموزش اتصال ساب دامنه به هاست دانلود
 • Rhdl-4

  300,000 ریال ماهانه

  3,300,000 ریال سالانه
  ناموجود
  • مقدار فضا :30 گیگابایت
  • پهنای باند ماهانه :نامحدود
  • پارک دامین :نامحدود
  • ساب دامین :نامحدود
  • اکانت مجاز :40
  • ftp مجاز :نامحدود
  • DNS اختصاصی :بله
  • قابلیت اورسل :بله
  • امکان ایجاد دیتابیس :بله
  • آموزش اتصال ساب دامنه به هاست دانلود